Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy Cukiernia Kukułka (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym www.cukierniakukulka.pl, prowadzony jest przez: Paweł Pańczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak lu. Lwowska 167a, 35-301 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL8133004604, REGON 362601182

§ 2 Definicje

1.Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL8133004604, REGON 362601182

3.Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.Platforma – zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające Kupującym dokonywanie zakupów poprzez zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy.

5.Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.cukierniakukulka.pl

6.Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto – funkcja Platformy, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą adresu e-mail, może korzystać z dostępnych dla niego w Platformie funkcji. Szczegółowe informacje dotyczące zakładania konta i rejestracji w Platformie zakupowej .

10.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie poprzez Platformę zakupową, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Leszka Czarnego 2a 35-615 Rzeszów

Numer telefonu Sprzedawcy: 882664005

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

mBank 28 1140 2004 0000 3102 7609 7797

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18 od pn do pt.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

– włączona obsługa plików cookies,,

§ 5 Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu .

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

– założyć konto lub zalogować się do Platformy zakupowej

– zaakceptować regulamin 

– kliknąć przycisk „potwierdzam zakup” – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

– dostawa samochodem chłodnią lub kontenerem chłodniczym

– odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym ul.Leszka Czarnego 2a, 35-615 Rzeszów

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– Płatności elektroniczne

– płatność przelewem

– płatność gotówką

§ 8 Umowa sprzedaży

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia zamieszczony na stronie sklepu. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Użytkownik, zamieszczając dane w naszym systemie oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia przez Platformę chyba, że w Ofercie wskazano inaczej. Umowa sprzedaży dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar, wyjątek stanowi płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że w Ofercie wskazano inaczej.

7. Czas realizacji zamówienia od 1 do 7 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu, wyjątek stanowi płatność przy odbiorze.

8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy jest uzależniony od rodzaju wybranej formy dostawy  lub też jest ustalany indywidualnie w przypadku odbioru osobistego. Szacowany czas dostawy podany został podczas składania zamówienia.

9. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje kilka Towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia, tj. Towary z krótszym terminem realizacji zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie właściwym dla Towaru z najdłuższym terminem realizacji, jeśli zostały zakupione w ramach jednej Umowy sprzedaży chyba, że ze względu na rozmiary (gabaryty) zamówienia zostanie ono rozbite na kilka dostaw – wówczas Towary mogą być wysyłane we właściwych dla siebie terminach.

10. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku całkowitej niedostępności towarów transakcja nie dochodzi do realizacji, zaś wszelkie wpłaty od Kupującego zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu lub zwracane we wskazany przez niego sposób.  W sytuacji częściowej niedostępności towarów Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, co nie dotyczy umów już zawartych i będących w czasie realizacji.

12. Do każdych zakupów wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

1.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

4.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany.

7.Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

– w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

– w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 10 Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać lub dostarczyć na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

3.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Użytkowników są:

 – firma Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak w zakresie danych osobowych Kupujących zawierających Umowy sprzedaży, które są podstawą przetwarzania tych danych,

 -Dotpay Sp. z o.o.. ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków

 – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy zawieranej z firmą Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także w celu profilowania Użytkowników, obowiązku prawnego ciążącego na firmie Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak oraz na podstawie zgody, jeśli taką wyrazi Użytkownik, w celu wysyłania informacji marketingowych, tj. od 25 maja 2018 r. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f, c oraz a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – „RODO”).

Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak przetwarza dane w celach związanych z realizacją umów sprzedaży, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, w tym zawarcia umowy – ze względu na charakter tych usług. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy nie będzie możliwe. Również wyrażenie zgody na dostarczanie informacji marketingowych jest całkowicie dobrowolne z tym zastrzeżeniem, że brak podania danych będzie skutkować niemożnością wysyłania przez firmę Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak tych informacji.

Dane Użytkowników mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

–  Biuro Rachunkowe Tax Partners Aneta Posłuszny. Plac Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 6. 35-032 Rzeszów, prowadzące usługi księgowe dla  Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak.

– hostingodawcy,

– Google Inc. Jako: dostawcy usługi Google Analitics,dostawcy usług marketingowych – firma wykorzystuje narzędzie remarketingu. Dzięki tej funkcji Usługodawca jest w stanie przygotować odpowiednio dostosowane komunikaty do rodzaju odbiorcy i jego preferencji w związku z czym następuje profilowanie.

– podmiotów odpowiedzialnych za dostawę towarów zakupionych w sklepie

– Dotpay S.A. – dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji procesu płatności za złożone u Sprzedawców zamówienia.

-PayU S.A. – dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji procesu płatności za złożone u Sprzedawców zamówienia.

W związku z powyższym, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej (Google). Właściwy poziom ochrony danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.

Dane Użytkownika będą przetwarzane, w zależności od tego co nastąpi najpóźniej, do momentu, w którym:

– ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń przez lub od Użytkownika,

– użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą.

Przetwarzając dane Użytkownika firma Cukiernia Kukułka Paweł Pańczak stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje od momentu logowania w Platformie szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 Użytkownikowi przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (od 25 maja 2018 r.),

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

– żądania przeniesienia swoich danych osobowych (od 25 maja 2018 r.),

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych uprawnień można wysłać wiadomość na adres e-mail: kukulka.rzeszow@gmail.com.

W przypadku, gdyby Użytkownik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy nie wskazane powyżej uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………………………………                                             …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………

   podpis konsumenta

zwrot